RESPONSABLE DOS DATOS PERSOAIS

Empresa: A PANADARÍA S. COOP. GALEGA (en diante A Panadaría)

Nome comercial: A Panadaría

CIF: F27875285

Enderezo: Vigo, rúa Salvaterra, 9. Local 9.

Enderezo electrónico:

Sitio web: www.apanadaria.com (en adelante, “el portal o sitio web”) Informamos que o web www.apanadaria.com do cal é titular A Panadaría (en diante, “o portal ou sitio web”), cumpre coas directrices da normativa vixente en materia de protección de datos persoais, o Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril de 2016 (RGPD) así como a O 3/2018, do 5 de Decembro de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, normativa en materia de protección das persoas físicas en canto ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos.


PRINCIPIOS PARA O TRATAMENTO

No tratamento dos datos persoais aplicaremos os seguintes principios que se axustan ás esixencias da normativa en materia de Protección de Datos persoais:


  • (i). Principio de licitude, lealdade e transparencia: requiriremos o consentimento para o tratamento dos teus datos persoais para un ou varios fins específicos dos cales informaremos previamente con absoluta transparencia.
  • (ii). Principio de minimización de datos: solicitaremos unicamente os datos estritamente necesarios en relación cos fins para os que son necesarios.
  • (iii). Principio de limitación do prazo de conservación: os datos serán mantidos durante non máis tempo do necesario para os fins do tratamento, en función á finalidade, informaremos do prazo de conservación correspondente.
  • (iv). Principio de integridade e confidencialidade: os datos serán tratados de tal maneira que se garanta unha seguridade adecuada dos datos persoais e garántase confidencialidade. Son tomadas todas as medidas posibles para evitar o acceso non autorizado ou uso indebido dos datos dos usuarios por parte de terceiros.


DATOS SOLICITADOS E FINALIDADE DO TRATAMENTO

O Usuario é o único responsable da veracidade e corrección dos datos que nos remita directamente ou mediante o sitio web, exonerándonos de calquera responsabilidade sobre os mesmos. O Usuario debe garantir a exactitude e autenticidade dos datos persoais facilitados debendo achegar a información completa e correcta nos distintos formularios de captación de datos deste sitio web.

Para ese efecto, informamos que os datos que nos facilita faio dunha forma voluntaria e está a facilitar que sexan incorporados aos nosos sistemas de información coa seguinte finalidade:


  • (i) Formulario de contacto: para enviar información sobre a consulta realizada (nome, apelidos e correo electrónico), obtendo a lexitimación correspondente mediante a relación precontractual das partes;

Mediante a introdución dos datos, o Usuario outorga o consentimento expreso e inequívoco, declarando ser informado das condicións sobre protección de datos de carácter persoal, aceptando e consentindo o tratamento automatizado dos mesmos, para que procedamos ao tratamento dos datos facilitados en prol das finalidades mencionadas. Tamén implica o consentimento á transferencia internacional de datos, debido exclusivamente a que algún dos provedores ou terceiros que provén servizos necesarios para o desenvolvemento desta web atópanse situados noutros países. O non facilitar os datos persoais solicitados ou o non aceptar a presente política de protección de datos supón a imposibilidade de subscribirse, rexistrarse ou recibir información dos produtos e servizos que ofrecemos. Faise expresa mención aos menores de 14 anos, en relación ao tratamento dos seus datos persoais. Os mencionados menores non poderán acceder ao presente sitio web sen o consentimento dos seus pais ou titores.

O tratamento dos datos que leve a cabo das persoas que se fagan seguidoras nas redes sociais das páxinas oficiais da Panadaría rexerase por este apartado. Así como por aquelas condicións de uso, políticas de privacidade e normativas de acceso que pertenzan á rede social que proceda en cada caso e fosen aceptadas previamente polo usuario. Neste caso trataremos os datos coas finalidades de administrar correctamente a nosa presenza na rede social, informando de actividades, produtos ou servizos da Panadaría. Así como para calquera outra finalidade que as normativas das redes sociais permitan. En ningún caso utilizaremos os perfís de seguidores en redes sociais para enviar publicidade de maneira individual.


ENCARGADOS DO TRATAMENTO

A Panadaría informa que non cederá os datos persoais a terceiros, excepto por obrigación legal. Con todo, no caso de ser cedidos a algún terceiro produciríase unha información previa solicitando o consentimento expreso para tal cesión. As entidades que interveñan en calquera fase do tratamento están obrigadas a observar o secreto profesional e á adopción dos niveis de protección e as medidas técnicas e organizativas necesarias ao seu alcance para garantir a seguridade dos datos de carácter persoal. Como encargados de tratamento, A Panadaría ten, entre outros, contratados os seguintes provedores de servizos, que se comprometeron ao cumprimento das disposicións normativas de aplicación en materia de protección de datos, no momento da súa contratación:

  • WordPress, utilízase para crear sitios web de forma rápida e sinxela. Política de privacidade e demais aspectos legais da devandita compañía na seguinte ligazón: (ver)

A Panadaría garante en todo caso como Usuario o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación, información e oposición, limitación e portabilidad, nos termos dispostos na lexislación vixente. Por iso, poderás exercer os teus dereitos remitindo unha solicitude expresa á dirección postal indicada no encabezamiento e/o enviando un correo electrónico ,
indicando no asunto: Dereitos ARCO-POL, e achegando fotocopia do teu DNI. Á súa vez, como Usuario, tes dereito a retirar o consentimento prestado en calquera momento. A retirada do consentimento non afectará á licitud do tratamento efectuado antes da retirada do consentimento. Tamén tes dereito a presentar unha reclamación #ante a autoridade de control se consideras que poden verse vulnerados os teus dereitos en relación á protección dos seus datos #ante a Axencia Española de Protección de Datos (AEPD), na rúa Jorge Juan, 6, 28001-Madrid ou a través da sede electrónica da AEPD: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/.


DURACIÓN DO TRATAMENTO


Os datos facilitados por ti como Usuario, conservaranse mentres haxa un interese mutuo para manter o fin do tratamento e/o durante o prazo polo cal puidesen derivase responsabilidades legais polos servizos prestados. Cando xa non sexa necesario para tal fin, suprimiranse con medidas de seguridade adecuadas para garantir a seudonimización dos datos ou destrución total dos mesmos. A Panadaría resérvase o dereito para modificar a presente política para adaptala a novidades lexislativas ou xurisprudenciais.p>

Para calquera aspecto relacionado con esta política de privacidade, podes poñerche en contacto coa Panadaría na dirección de correo electrónico: .